مقاله ترجمه شده پردازش تصاویر مامو گرافی با شبکه عصبی و تشخیص سرطان پستان

پردازش تصاویر ماموگرافی با شبکه عصبی

با گسترس بیماری ها به ویژه سرطان در بین افراد، نیاز به استفاده از تکنولوژی های روز در درمان و تشخیص به موقع سرطان امری ضروری است. طبق آمارهای سازمان های جهانی، سرطان پستان در میان بانوان یکی از رایج ترین سرطان ها است که سالانه مبالغ زیادی برای درمان آن هزینه می شود که باتشخیص یه موقع می توان تا حد زیادی از صرف این هزینه ها جلوگیری کرد.

یکی از ابزار های تشخیص سرطان پستان استفاده از تصاویر ماموگرافی است. پردازش تصاویر پزشکی یکی از ابزارهای بسیار مهم در تشخیص و طبقه بندی درست توده است. در این پروژه برای تشخیص و طبقه بندی سرطان پستان در تصاویر ماموگرافی از روش پردازش تصویر و شبکه های عصبی استفاده شده است که با آموزش و یادگیری شبکه عصبی می توان با دقت بالایی توده را تشخیص داد.

این مقاله شامل سه بخش است که در آن روش شبکه عصبی ANFIS برای تشخیص توده استفاده شده است. این سه بخش شامل تشخیص ناحیه ROI  و پیش پردازش، استخراج ویژگی ها و کاهش ابعاد ویژگی و طبقه بندی با شیکه عصبی ANFIS است. تصاویر شامل دو دسته تصاویر بدون توده و با توده است که برای آموزش شبکه عصبی از آن ها استفاده خواهد شد.

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی ها در نرم افزار متلب نشان داده شده است. دقت روش پیشنهادی بیش از ۹۵ درصد است.

تشخیص سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

مقاله بیس و isi

5 Apr 2019