پروژه شبیه سازی نرم افزاری کارکرد ماشین سنکرون با متلب

شبیه سازی نرم افزاری ماشین سنکرون

ماشين سنکرون از دو قسمت الکترونيکى و مکانيکى تشکيل شده است و به همین دلیل يک سيستم الکترومکانيکى است. بخش مکانيکى آن که شامل دینامیک روتور  را معمولاً با يک معادله ديفرانسيل درجه دو مدلسازى مى کند. ولى درمدلسازى بخش الکتريکى مدل های زیادی وجود دارد و محققان روش های محتلفی ارائه داده اند. بسته به دقت مورد نظر براى بخش الکتريکى مدلهاى درجه 1 ، 3 ، 5 و درجه صفر در نظر گرفته می شود. تفاوت عمده اين مدلها در دقت آنهاست و همانطور که مشخص است هرچه درجه مدل بالاتر باشد دقت مدل بیشتر خواهد بود.

روى روتور هر ژنراتور سنکرون يک سيم پيچ ميراکننده نوسانات یا damper وجود دارد. اين سيم پيچ که اتصال کوتاه شده، روى تمام روتور توزيع شده است. نقش اين سيم پيچ اين است که در صورتی که جريان استاتور بخواهد خيلى زياد شود، با القاى ولتاژ روى سيپيچ اتصال کوتاه شده، يک جريان زياد از آن  را عبور دهد. اين جريان زياد به نوبه خود یک فلويى را در سیستم ايجاد مىکند که با فلوى سيم پيچ استاتور مخالفت کرده و در نتيجه دامنه جريان استاتور را از این طریق کنترل مىکند.

علت اصلى تفاوت در مدلسازى هاى مختلف، ميزان دقت در مدلسازى سيم پيچ و همچنين در نظرگرفتن و يا نگرفتن فلوى نشتى در سيم پيچ استاتور است. در مدل درجه 5 براى سيم پيچ دمپر روى محور روتور آن، يک سيم پيچ و براى سيم پيچ دمپر روى محور عمود بر آن يک سيم پيچ درنظر گرفته می شود.

شبیه سازی نرم افزاری

در این پروژه شبیه سازی نرم افزاری ماشین سنکرون درجه ۳ با استفاده از نرم افزار متلب صورت گرفته است.

همچنین از طریق لینک زیر میتوانید مقاله شبیه سازی و مدل سازی ماشین سنکرون مغناطیس دائم دا دانلود و تهیه نمایید:

شبیه سازی مقاله مدل سازی ریاضی موتور سنکرون مغناطیس دائم

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی ها برای ماشین سنکرون درجه سه نشان داده شده است.

ماشین سنکرون درجه ۳ در متلب

ماشین سنکرون درجه ۳ در متلب

مقالات isi  , پروپوزال آماده

5 Apr 2019