مقاله isi با موضوع موتور DC 2019

مقاله موتور DC

موتور DC یا موتور جریان مستقیم دارای آرمِیچر (Armature) ازبصورت آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان را در هر پریود دو بار برعکس می‌کند تا در آرمیچر شروع به حرکت کرده و آهن‌رباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در استاتور (Stator) موتور وجود دارد جذب و دفع کنند.

سرعت موتور DC به ولتاژ آن و  گشتاور موتور، به جریان آن وابسته است.

امروزه کاربرد این نوع موتور محدود شده‌است، ولی به واسطه مزیت کنترل‌پذیری مطلوب، همچنان در صنعت موتور DCمورد استفاده قرار می گیرد. ویژگی موتورهای جریان مستقیم یا DC، تنوع آن است که با ترکیب متنوع در مدار تحریک آنها، می‌توان مشخصه‌های گشتاور –دور گوناگونی بدست آورد. موتور DC به خاطر سادگی کنترل، در سیستم‌هایی به کار می‌روند که نیاز به کنترل سرعت در محدوده وسیع و گشتاور زیاد دارند.

در ماشین‌های DC، کموتاتور به تدریج فرسوده می شود و بنابراین، ماشین های DC نیاز به تعمیر و نگهداری بیشتری دارند که این یکی از ایرادات این موتور ها می باشد.

در این پروژه شبیه سازی موتور DC بصورت چپگرد و راستگرد با مدار راه انداز در نرم افزار AVR کد نویسی شده و در نرم افزار پروتئوس شبیه سازی شده است.

در این پروژه موتور DC توسط یک درایور L298 و با استفاده از AVR ATMEGA16 راه اندازی و شبیه سازی شده است.

در ادامه بخشی از نتایج شبیه سازی ها نشان داده شده است.

موتور DC با پروتئوس

موتور DC با پروتئوس

دانلود مقاله isi

5 Apr 2019